Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 168117
  • Do końca roku: 348 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Zasady Rekrutacji do Gimnazjum w Wygnanowie

 

 Rekrutacja do Gimnazjum w Wygnanowie na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami  przyjęć do klasy I w roku szkolnym 2016/2017

 

Podstawy prawne:

 

Zasady przyjęć zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

 

  • Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 35),

 

  •  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
  • Zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016roku
  • Uchwały  NR XVII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 29 stycznia 2016 r.
Do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


Do gimnazjum kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia  (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa)