Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 194177
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w WygnanowieWarunki korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wygnanowie:


 1. Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach 9.35 do 11.00.

 

 1. 0płaty za obiady wnosi się u Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do 5. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

 1. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać ze stołówki.

     Na podstawie decyzji burmistrza Opoczna opłata za jeden posiłek wynosi 3 złote ( od 08.09.2008r do 19 grudnia 2008r.)

 

 1. Stołówka jest czynna w dni nauki w szkole oraz w inne dni, w miarę potrzeb związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

 

 1. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki jeśli:

-      przestrzegają niniejsze zasady;

-      zachowują się zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami obowiązującymi kulturalnego człowieka.

 

 1. Do stołówki wchodzą tylko osoby uprawnione (rodziców, dziadków, ciocie, innych opiekunów prawnych prosimy o nie wchodzenie do stołówki). Opiekę nad uczniami  sprawują nauczyciele pełniący dyżur na parterze, nad dziećmi z oddziału zerowego sprawuje opiekę ich nauczyciel.

 

 1. Stołówka wydaje obiady w czasie przerw międzylekcyjnych  od  9.35 do 11.00. Osobą odpowiedzialną za wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Wygnanowie jest kucharka.

 

 1. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

 

 1. Ubrania wierzchnie oraz teczki, plecaki, tornistry itp. pozostawiamy w szatni lub klasie. Składowanie powyższych rzeczy w stołówce jest zabronione.

 

 1. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów.

 

 1. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.

 

 1. Obiady można odwoływać tylko w sekretariacie szkoły lub telefonicznie do godz. 9.00. dnia poprzedzającego wydanie posiłku. Po tej godzinie odwołanie nastąpi od dnia następnego.

a/ Za nie wykorzystanie posiłków w danym miesiącu korzystającemu przysługuje zwrot w kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni i wysokości opłat. Rodzic, opiekun prawny ucznia zgłasza przed przygotowaniem posiłku w szkole okres, w jakim nie będzie korzystał z posiłku.

        b/ Nadpłata z tytułu niewykorzystania posiłków winna być w pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności następnego miesiąca.

 

 1. Stołówka wydaje tzw. obiady jednorazowe, ale tylko w ilości równej liczbie odwołań. W uzasadnionych przypadkach można zamówić obiad (z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym).

 

 1. Za uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne  (spełniają warunki określone odrębnymi przepisami ) w formie zasiłków celowych na zakup posiłków, opłaty wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.

 

 1.  Jeżeli zaistnieje taki fakt, iż uczeń jest nieobecny i nie zgłosił wcześniej tego faktu, wychowawca wyznacza ucznia z danej klasy, który zjada posiłek w tym dniu.