Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 196831
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 151 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. LUKS
 3. Statut LUKS

Statut LUKS

 

RAMOWY STATUT LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W GIMNAZJUM W WYGNANOWIE

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§1

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wygnanowie zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

 

§2

 

1.Terenem działania Klubu jest miasto (gmina) Opoczno.

2.Siedzibą klubu jest Gimnazjum w Wygnanowie.

 

§3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§4

 

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych godnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

§6

 

 

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

§ 8

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

 

§ 10

 

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym

z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 1. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 2. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 3. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

 

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3.Godne reprezentowanie barw Klubu.
4.Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

                                                                    § 15

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

    a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

    b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku.

    c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

 

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz trwa 4 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

f) ustalenie wysokości i trybu płatności składek członkowskich.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu

5.W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

 

 

§ 19

 

Zarząd Klubu składa się z 5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa i Sekretarza.

 1. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące .
 2. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

 

§20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu

w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie                z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a)    składki członkowskie,

b)    dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c)     darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d)    dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprze­daż towarów, usług),

e)    dochody ze sprzedaży majątku,

f)     majątek,

g)    inne źródła.

 

 

 

§28

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.