Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 196842
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W Wygnanowie
 
 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - kanclerz Jan Zamoyski
 Misja szkoły
Gimnazjum w Wygnanowie jest szkołą publiczną,  istnieje po to, aby kształcić i wychowywać młodych ludzi.  Warunkiem sukcesu pracy szkoły jest ścisłe powiązanie oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.
Pragniemy rozbudzać w naszych uczniach ciekawość świata i zachodzących w nim zmian oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki.
Wizja szkoły
•    Szkoła  stwarza uczniom możliwość odniesienia sukcesu poprzez  edukację adekwatną do współczesnych osiągnięć nauki i techniki  oraz zapewnia  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
•    Proponuje uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych i uczestnictwo w programach edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów.
•    Uczy miłości do Wielkiej i Małej Ojczyzny, szacunku do Narodu Polskiego, jego
historii, tradycji i kultury.
•    Wychowuje człowieka odważnego i kreatywnego, chętnie podejmującego wyzwania współczesnego świata.
•    Dba o bezpieczeństwo uczniów.
•    Panuje w niej życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej całej społeczności szkolnej, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
•     Uświadamia uczniom piękno otaczającego świata, wydobywa i rozwijają ich talenty, uczy samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły.
•    Jest placówką nowocześnie wyposażoną, zachęcającą młodzież do zdobywania wiedzy.
 
 
 
KONTYNUOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ - MOCNE STRONY SZKOŁY
 
1.    Organizacja pracy w szkole jest zgodna z koncepcją pracy szkoły.
2.    Szkoła realizuje podstawę programową, wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez  zajęcia pozalekcyjne.
3.    Systematycznie przewodniczący zespołów samokształceniowych monitorują realizację podstawy programowej.
4.    Ocenianie osiągnięć uczniów jest systematyczne, uczniowie mają możliwość zdobywania ocen z różnych obszarów swoich umiejętności.
5.    Nauczyciele starają się indywidualizować proces pracy z uczniem. Na zajęciach pozalekcyjnych pracują z uczniami zdolnymi oraz z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
6.    Gimnazjum bierze udział w projektach unijnych.
7.    Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki zawarte w dokumentach szkolnych:
Statucie Szkoły oraz Ocenianiu Wewnątrzszkolnym
8.    Nauczyciele i wychowawcy realizują założenia szkolnego Programu Wychowawczego.
Na spotkaniach zespołu wychowawczego analizują skuteczność działań wychowawczych oraz prowadzą ewaluację swojej pracy.
9.    Nagradzane są pozytywne zachowania uczniów.
10.    W szkole aktywnie działa zespół wychowawczy. Pedagog szkolny  na bieżąco pomaga uczniom i ich rodzicom oraz wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
11.    Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych oraz wyjazdów  i  wyjść poza teren szkoły. Nauczyciele badają skuteczność swoich działań przeprowadzając ankiety i sondaże wśród uczniów oraz pracowników szkoły.
12.    Nauczyciele współpracują ze sobą w zespołach samokształceniowych. Dzielą się
swoimi doświadczeniami, omawiają zagadnienia edukacyjne, pracują przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych.
13.    Nauczyciele systematycznie przeprowadzają analizę wyników egzaminów próbnych i egzaminów gimnazjalnych w klasie trzeciej.
Wnioski do programu naprawczego przekazywane  na spotkaniach zespołów
samokształceniowych służą poprawie jakości pracy szkoły. Na bieżąco prowadzona
jest ewaluacja pracy  nauczycieli.
14.    Nauczyciele są systematycznie szkoleni w zakresie zmian w prawie oświatowym.
15.    Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
16.    Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów. Systematycznie organizowane
są ogólne spotkania z rodzicami oraz konsultacje, dzięki którym rodzice mają możliwość spotkania się z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
17.    Szkoła promuje swój wizerunek dzięki stronie internetowej, współpracy z
„Tygodnikiem Opoczyńskim”, dniom otwartym dla uczniów szkół podstawowych.
18.    Uczniowie aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez samorząd szkolny, konkursach, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, działają na rzecz ochrony środowiska.
19.    Uczniowie uczestniczą w wielu  konkursach. Sukcesami kończy się udział uczniów w konkursach matematycznych ,  muzycznych konkursach regionalnych ( np. Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym ) , rejonowych konkursach plastycznych, , są kwalifikowani do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych. Wygrywają międzyszkolne i powiatowe zawody sportowe  w piłce ręcznej, koszykówce, lekkoatletyce, piłce nożnej.  
20.    Uczniowie aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. Młodzież uczestniczy w programach profilaktycznych i psychoedukacyjnych.
 
PROPONOWANE ZMIANY – DO CZEGO DĄŻYMY
OBSZAR DZIAŁAŃ: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
1.     Ulepszanie  systemu diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów.
2.    Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, wyrównawczych
oraz innych zajęciach dydaktycznych udostępnianych uczniom po lekcjach.
3.    Motywowanie  uczniów do zdobywania wiedzy i stałego doskonalenia się.
4.    Przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego.
5.    Uruchomienie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z nowymi zarządzeniami.
6.    Większe aktywizowanie uczniów i wdrażanie do samodzielnego działania.
7.    Rozwijanie umiejętności autoprezentacji uczniów.
8.    Wypracowanie sposobów informowania rodziców o sukcesach szkoły.
OBSZAR DZIAŁAŃ: FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 
1.    Zachęcanie rodziców do sponsoringu.
2.    Organizowanie spotkań z absolwentami szkoły.
3.    Współpraca z lokalnymi mediami w celu systematycznego prezentowania osiągnięć szkoły.
OBSZAR DZIAŁAŃ: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
1.    Wypracowanie dokumentacji uczniów objętych pomocą psychologiczno -pedagogiczną zgodnie z aktualnymi przepisami oświatowymi.
2.    Systematyczne doposażanie w pomoce dydaktyczne na miarę XXIw.
3.    Kontynuowanie współpracy z twórcami ludowymi z Bielowic i Wygnanowa, w celu kultywowania tradycji regionu opoczyńskiego.

Koncepcja zatwierdzona na radzie pedagogicznej 15.09.2011r.