Szkoła Podstawowa w Wygnanowie

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 196841
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 151 dni

Projekt edukacyjny

Drodzy rodzice!!!!

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek zrealizować, pod opieką nauczycieli, zespołowy projekt edukacyjny. W bieżącym roku szkolnym obowiązek ten dotyczy więc uczniów klas I i II gimnazjum (w klasach III realizowana jest jeszcze dotychczasowa podstawa programowa).


Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Wygnanowie

Realizacja projektu odbywa się pod kierunkiem nauczyciela i obejmuje:

Ø     Wybranie tematu projektu

Ø     Określenie jego celów

Ø     Zaplanowanie etapów realizacji

Ø     Wykonanie zaplanowanych zadań

Ø     Przedstawienie efektów działań na forum publicznym

Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną określą szczegółowe warunki i zasady realizacji projektu. Udział ucznia w realizacji projektu jest obowiązkowy, a temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z udziału w projekcie, wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o temacie  projektu i udziale w nim ucznia, wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona". Takimi szczególnymi przypadkami mogą być np. nauczanie indywidualne, nauczanie uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub głębokim.

1.      Projekt edukacyjny jest realizowany na poziomie klas II gimnazjum.

2.      W roku szkolnym poprzedzającym realizację projektu (w maju) rada pedagogiczna ustala temat wiodący.

3.      W roku szkolnym poprzedzającym realizację projektu (w czerwcu) nauczyciele przedmiotów ustalają zadania i tematy szczegółowe w ramach projektu szkolnego.

4.      Do 30 września każdego roku (z wyjątkiem roku szkolnego 2010/2011 - do 30 listopada) wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania rodziców i uczniów klas II o wybranym temacie wiodącym i sposobie realizacji projektu edukacyjnego.

5.      Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycję tematów szczegółowych i omawiają je z uczniami podczas lekcji.

6.      Propozycje tematów projektów z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele, opracowując wspólnie z uczniami: cele projektu, plan kolejnych etapów realizacji, sposób ich realizacji, terminy i formę prezentacji na forum klasy lub szkoły.

7.      Projekt szkolny określa cele ogólne projektu oraz wskazuje czas realizacji projektu, nie dłuższy niż 2-3 miesiące.

8.      Zespoły realizujące projekt składają się z 4-5 uczniów z danej klasy. Uczniowie dobierają się w zespoły na zasadzie dobrowolności.

9.      Koordynacją projektu zajmują się nauczyciele, którzy mają również decydujący głos w ocenie merytorycznej projektu.

10.  Koordynatorzy projektu informują pisemnie, w formie opinii o pracy uczniów ich wychowawców, wskazują na rolę ucznia w projekcie, jego zaangażowanie, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w ocenie zachowania.

11.  Po ustaleniu tematu wiodącego na dany rok szkolny, nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają uczniom klas II propozycje zadań, które będą realizowane w grupach zadaniowych uczniów.

12.  Propozycje są konsultowane i modyfikowane wspólnie z uczniami, zgłaszającymi nauczycielowi chęć udziału w wybranych zadaniach.

13.  Uczniowie do 15 października każdego roku deklarują pisemnie swój udział w projekcie z wybranego przedmiotu. Uczeń, który zadeklarował udział w wybranym projekcie nie ma możliwości rezygnacji z tematu i z wybranej grupy zadaniowej.

14.  Ocena realizacji projektu jest oparta na przyjętych przez radę pedagogiczną, ogólnych kryteriach oceny projektu.

15.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

16.  Przyjmuje się za szczególnie, uzasadnione przypadki zwolnienia z realizacji projektu: uczniów odbywających nauczanie indywidualne, posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych umysłowo lub innych, udokumentowanych niemożnością pracy w zespole zadaniowym.

17.   Prezentacja projektu na forum publicznym może mieć miejsce na forum klasy lub szkoły podczas Dna Rodziny.

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZACJI PROJEKTU

.......................................................................................

Lp.

Zadanie do realizacji

Termin

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację zadania

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Ogólne uwagi nauczyciela dotyczące przestrzegania realizacji poszczególnych zadań:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Podpis nauczyciela........................................................

Data sporządzenia harmonogramu......................................

Ogólny czas trwania realizacji projektu...............................

KARTA OCENY PROJEKTU

Grupa:

Temat projektu:

Termin realizacji projektu:

Etapy realizacji projektu

Umiejętności

Skala punktowa

Formułowanie tematu

 • precyzyjne sformułowanie tematu
 • jasne określenie celów projektu

0-2 pkt.

Zbieranie i opracowywanie materiałów

 • selekcja informacji
 • krytyczna ocena informacji
 • przetwarzanie informacji (nadawanie im nowej formy)
 • różnorodność źródeł pozyskiwania informacji

0-4 pkt.

Praca w grupie

 • udzielanie sobie wzajemnie informacji
 • podejmowanie decyzji
 • słuchanie siebie nawzajem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • zaangażowanie w pracę całej grupy
 • samoocena postępów w pracy

0-6 pkt.

Prezentacja projektu

 • przygotowanie merytoryczne- liczba i różnorodność materiałów

0-2pkt.

 • forma prezentacji, wzbudzenie zainteresowania odbiorców

0-2 pkt.

 • jasność i czytelność przekazu

0-2 pkt.

 • zachowanie trójdzielności kompozycyjnej (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

0-3 pkt.

 • poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy językowe)

0-2 pkt.

 • zachowanie czasu trwania prezentacji

0- 1 pkt.

 • oryginalność prezentacji

0- 1 pkt.

RAZEM OCENA PUNKTOWA

25 pkt.